Kliknij aby zadzwonić:

+48 662 055 262

Działki pod usługi

Działki budowlane pod usługi

Uwaga: Aktualnie brak w ofercie sprzedaży. 

W przypadku zainteresowania  prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego na stronie. 

przewiduje się:
Przeznaczenie: teren zabudowy usługowej. Działalność nieuciążliwa.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 40%,
 • minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 20%,
 • maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,
 • kształt dachu: dach płaski, osłonięty attyką.

Zasady i warunki podziału nieruchomości:

 • wielkość działki, minimalna: 0,1200 ha,
 • szerokość frontu działki minimalna: 40,0 m,
 • kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 90°,
 • dopuszcza się wtórny podział zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami,

Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

 • dostępność drogowa: od dróg oznaczonych symbolami 15.KDW i 17.KDW,
 • parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimum 2 miejsca postojowe/10
 • zatrudnionych i 10 miejsc postojowych/100 m2 powierzchni użytkowej,
 • zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia zlokalizowane w terenach: 15.KDW i 17.KDW
 • Do czasu podłączenia do kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych i lokalnych rozwiązań poprzez zastosowanie zbiorników bezodpływowych.
 • Dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych (gromadzenie i przetrzymywanie) i ich
  wykorzystanie do celów własnych

Są to najważniejsze zapisy zawarte w części szczegółowej i ogólnej planu zagospodarowania przestrzennego. Z jago pełnym tekstem można zapoznać się tutaj: Plan zagospodarowania przestrzennego 

Przedsiębiorca lub firma ma możliwość rozliczenia otrzymanej faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferujemy pomoc w znalezieniu atrakcyjnej oferty sfinansowania  zakupu działki i budowy. Szczegóły znajdują się w sekcji kredyty

wróć na górę